Contact Sales: (+66) 2 941 3939

CCN-TECH Home - Company - Careers

Careers

ตำแหน่งงานว่าง

1. Sales and Marketing Director

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายอย่างน้อย 10 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์ IT
 • บุคลิกภาพ มุ่งเอาใจใส่ลูกค้า, น่าเชื่อถือ, ทำงานเป็นทีม
 • มีความเป็นผู้นำ
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีความเข้าใจในข้อกำหนดของงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และสามารถสือสารภาษาอังกฤษได้ดี

หน้าที่และรายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมการบริหารจัดการงานของฝ่ายขายและการตลาด

2. Project Manager

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับสายงานองค์กร ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • เคยบริหารจัดการงานโครงการด้าน IT ขนาดใหญ่
 • มีทักษะการนำเสนอ และการเจรจาต่อรองได้ดี
 • สามารถสั่งและรายงานผลได้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและระยะเวลาที่กำหนด
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

หน้าที่และรายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบดำเนินการ เกี่ยวกับการรับคำร้องแจ้งดำเนินงานโครงการ ดำเนินจัดทำแผนงานโครงการ ควบคุมการดำเนินการตามแผนงานโครงการในส่วนของภาพรวมโครงการตามที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยตามระยะเวลาดำเนินการโค

3. Sales Manager

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานขายอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • มีความรู้ในเรื่องการวางแผนและการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อแข่งขันตลาด
 • มีความเป็นผู้นำ
 • มีความอดทนต่อแรงกดดันได้
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • ทำงานเป็น Term work
 • บุคลิกดี
 • มีความรับผิดชอบ

หน้าที่และรายละเอียดงาน

 • บริหารให้งานขายบรรลุตามแผนงานโดยให้ได้รับผลสำเร็จตามเป้าหมาย การสร้างยอดขาย
 • กำกับดูแลลูกค้าของหน่วยงานโดยสร้างความสัมพันธ์และความพึงงพอใจด้านการบริการที่ดีให้กับลูกค้า

4. MarKeting Manager

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด IT คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 30-45 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • ทำงานในสายการตลาด อย่างน้อย 3-5 ปี (ด้าน IT)

หน้าที่และรายละเอียดงาน

 • สร้างกลยุทธ์การตลาดและวางแผนทางการตลาด สำหรับสินค้าใหม่และปัจจุบัน เพื่อผลักดันยอดขาย และผลกำไร พร้อมทั้งสรรหาผลิตภัณฑ์และเจรจาราคาเพื่อผลประโยนช์สูงสุดขององค์กร
 • สร้าง ส่งเสริม และสื่อสารภาพลักษณ์อันดีขององค์กร ให้แก่ พนักงานภายใน,ลูกค้า,คู่ค้า,และสังคม

5. Account Executive

คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุ : 30 - 40 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ : 2-5 ปีขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มียานพาหนะส่วนตัว
 • มีประสบการณ์ทางงานขายด้าน IT

หน้าที่และรายละเอียดงาน

 • ศึกษา Product ที่รับผิดชอบ รวมทั้งเข้าร่วมการอบรมของ Supplier ที่จัดขึ้น
 • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์บริษัท
 • วางแผนการขาย
 • รักษาฐานลูกค้าเก่าและเปิดฐานลูกค้าใหม่เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าในแต่ละไตรมาส

6. System Engineer (Computer Section)

คุณสมบัติ

 • Knowledge: Basic Computer/Server/VM [Hardware Spec, RAID, Interface, IOP and Hypervisor]
 • Knowledge: Basic Storage/Backup [NAS, SAN, iSCSI, FC, Backup off-site, Disaster Recovery (DR)]
 • Product Skill: Vmware, HP, Dell, Nutanix, Veeam and Microsoft Window Server
 • Soft Skill: Presentation, Negotiation and Service Mind
 • At least 2 years in Network and Network security.
 • Bachelor degree in Computer science/Engineer, IT/MIS or related field.

หน้าที่และรายละเอียดงาน

 • Gather customer requirement and Consultant
 • Select Product/Design Solution
 • Present Product and Solution
 • Demo/POC solution
 • Create Report, Proposal and TOR/Comply Documents

7. System Engineer (Network Section)

คุณสมบัติ

 • Bachelor degree in Computer science/Engineer, IT/MIS or related field.
 • Bachelor degree in Computer science/Engineer, IT/MIS or related field.
 • Knowledge: Basic Security [Firewall, IPS, Access Control list (ACL), Web filter, AntiSPAM]
 • Product Skill: Fortinet, HP Network, Aruba
 • Soft Skill: Presentation, Negotiation and Service Mind
 • At least 2 years in Network and Network security

หน้าที่และรายละเอียดงาน

 • Gather customer requirement and Consult
 • Select Product/Design Solution
 • Present Product and Solution
 • Demo/POC solution
 • Create Report, Proposal and TOR/Comply Documents

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

สวัสดิการพนักงาน

 • สวัสดิการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
 • สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ประกันสุขภาพ และประกันชีวิตกลุ่ม
 • โบนัสประจำปี
 • ขึ้นเงินเดือนประจำปี
 • การสัมมนาจัดเลี้ยง/สังสรรค์ประจำปี
 • เงินชดเชยหลังเกษียณอายุการเป็นพนักงาน
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดาเสียชีวิต
 • วันหยุดประเพณี 13 วัน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ลากิจโดยได้รับค่าจ้าง 7 วันต่อปี
 • ปฎิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

สำนักทรัพยากรบุคคล
บริษัท ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 8/2 ซอยวิภาวดี รังสิต44 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-941-3939, แฟกซ์ 02-579-6242
E-mail: hr@ccn-tech.co.th