Contact Sales: (+66) 2 941 3939

CCN-TECH Home - Company - Clue

แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำในการปฏิบัติตามหลักธรรมมาภิบาล (หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี) ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้น คณะกรรมการบริษัท ซีซีเอ็น-เทค จำกัด(มหาชน) หรือ CCN ได้พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียให้มีประประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้มีนโยบายเรื่อง การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนขึ้นถ้าท่านมีข้อมูลที่อยู่ในข่ายที่จะทำให้ ท่านหรือบริษัท ซีซีเอ็น-เทคได้รับหรืออาจได้รับความเสียหาย เช่น การกระทำที่ผิดกฏหมายหรือจริยธรรม การทุจริต ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้น ท่านสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผ่าน 2 ช่องทางด้วยกัน

1. ทางไปรษณีอีเล็กทรอนิกส์ โดยส่งมาที่...

Email : whistle-blower@ccn-tech.co.th

2. ทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายมาที่ คณะกรรมการกำกับดูแลที่ดี บริษัท ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) 8/2 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ควรใช้ถ้อยคำสุภาพ ระบุความจริงหรือพฤติการณ์ให้ชัดเจน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ การพิจารณาแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จะเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ทุกขั้นตอนจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับข้อมูลต่างๆ ที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับจะรักษาไว้เป็นความลับ

แบบแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

แบบการรายงานเบาะแสออนไลน์

แบบการรายงานเบาะแสออนไลน์

* ต้องใส่ข้อมูล

ชื่อ-นามสกุล: *
อีเมลล์: *
โทรศัพท์เคลื่อนที่: *
สถานที่เกิดเหตุการณ์: *
ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง: *
ที่อยู่: *
โทรศัพท์
วันที่พบเหตุการณ์หรือรับทราบข้อมูล: *
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: *
รายละเอียดของเหตุการณ์: *