Contact Sales: (+66) 2 941 3939

CCN-TECH Home - Company - CSR

CSR

โครงการ "พาน้องก้าวไกลด้วย IT" ครั้งที่ 1 ปี 2559
ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัท ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) และไปรษณีย์ไทย ได้ส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ภายใต้โครงการ "พาน้องก้าวไกลด้วยไอที" เพื่อเป็นโอกาสให้น้องๆ ได้เข้าถึงแหล่งการศึกษาที่ทันสมัย

โครงการ “พาน้องก้าวไกลด้วยไอที” 2557
โครงการ “พาน้องก้าวไกล ด้วยไอที” มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านพรหมทิน จังหวัดลพบุรี พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์การเรียน ของใช้จำเป็นให้แก่น้องๆ

โครงการ “พาน้องก้าวไกลด้วยไอที” 2556
โครงการ "พาน้องก้าวไกล ด้วยไอที" มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง และโรงเรียนบ้านเนินม่วง พร้อมร่วมทำกิจกรรมและมอบอุปกรณ์การเรียน ของใช้จำเป็นให้แก่น้องๆ

โครงการ “อนุรักษ์ป่าชายเลน อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะชุมพร”
CCN-TECH และ EMC ร่วมกับชมรมศิลปกรรม บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน” เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2556 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เพื่อร่วมสร้างพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำให้มีมากขึ้น และสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติ รวมทั้งยังได้รับความร่วมมือจาก ITDC มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

CCN-TECH ร่วมกับ TTCL มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่น้องๆโรงเรียนวัดเพรียง
CCN-TECH ร่วมกับ บริษัท โตโย-ไทย นำคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่องมอบให้แก่น้องๆโรงเรียนวัดเพรียง อ.เมือง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เพื่อช่วยเหลือในด้านการเรียนการสอน ภายใต้ โครงการ "CCN-TECH พาน้องก้าวไกลด้วย IT"

CCN-TECH จัดงานวันเด็กให้น้องๆโรงเรียนวัดไผ่
CCN-TECHจัดงานวันเด็กช่วยเหลือน้องๆหลังเหตุการณ์น้ำท่วมที่ ร.ร.วัดไผ่ จ.อยุธยา พร้อมทั้งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่น้อง เพื่อช่วยเหลือในด้านการเรียนการสอน ภายใต้โครงการ "CCN-TECH พาน้องก้าวไกลด้วย IT"