Contact Sales: (+66) 2 941 3939

CCN-TECH Home - Solutions - Data Center Facility Solution

Data Center Facility Solution

Data Center Facility
ศูนย์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญ ความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจเนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการทำงานขององค์กร ทั้งการเก็บข้อมูลที่สำคัญ การคำนวนและพยากรณ์ต่างๆ รวมไปถึงการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกนั้นก็เป็นไปอย่างง่ายได้เพียงชั่วอึดใจ ซึ่งคงจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายหากระบบ IT เกิดขัดข้อง ใช้งานไม่ได้ ความเสียหายที่เกิดขึ้น คงมีทั้งในรูปของรายรับ รายจ่าย และการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นปัญหาที่เราสามารถหาแนวทางการป้องกันได้ และการมีศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับมาตรฐานสากล ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับระบบ IT ได้

ภาพรวมของห้อง Data Center

ปัจจัยในการออกแบบ Data Center
1. ความปลอดภัย
2. ความเหมาะสมในการลงทุน
3. การบำรุงรักษา
4. ความพร้อมใช้งาน
5. ความเสถียร
6. รองรับการขยายในอนาคต


องค์ประกอบของห้อง
ระบบไฟ ระบบแอร์ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบตรวจจับน้ำารั่วซึมอัตโนมัติ ระบบควบคุมความชื้น และระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

ส่วนประกอบของศูนย์คอมพิวเตอร์
นอกเหนือจากอุปกรณ์ IT ที่เราใช้งานอยู่เป็นประจำแล้ว ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับมาตรฐานสากลยังประกอบไปด้วยระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ระบบ IT ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เบื้องต้นดังนี้
1. ระบบไฟฟ้าประกอบด้วยเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)
2. พื้นยกสำเร็จรูป
3. ระบบเครื่องปรับอากาศ
4. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ & ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้
5. ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ
6. ระบบควบคุมประตูเปิดปิดอัตโนมัติ
7. ระบบกล้องวงจรปิด
8. ระบบ Monitoring System


1. งานระบบไฟฟ้า
ศูนย์คอมพิวเตอร์ควรมีระบบการจ่ายไฟฟ้าที่มีความต่อเนื่อง เนื่องจากระบบไฟฟ้าหลักนั้นมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขัดข้องเมื่อใดก็ได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีระบบไฟฟ้าสำรองที่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้แก่โหลดได้อย่างต่อเนื่อง เช่นระบบ UPS (Uninterruptible Power System) ซึ่งมีชุดแบตเตอรี่ไว้สำรองไฟฟ้าจ่ายให้แก่โหลด ในกรณีที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักเกิดขัดข้อง รวมทั้ง UPS นั้นยังสามารถป้องกันความเสี่ยงทางไฟฟ้าอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นได้อีก เช่น ไฟฟ้าตก, ไฟฟ้าเกิน, ไฟกระชาก, การเปลี่ยนแปลงความถี่, สัญญาณรบกวนต่างๆ , ฮาร์มอนิค เป็นต้น และหากต้องการความน่าเชื่อถือของระบบที่สูงขึ้นก็นิยมที่จะต้องทำการขนานชุด UPS แบบ Parallel redundancy (N+1) ใช้ในกรณีที่ UPS เครื่องหนึ่งมีปัญหา อีกเครื่องที่เหลืออยู่ก็สามารถจ่ายไฟต่อเนื่องทดแทนได้อย่างทันที และในกรณีที่ ระบบไฟฟ้าหลัก (การไฟฟ้า) เกิดขัดข้องเป็นระยะเวลานาน หลายชั่วโมงก็มีความจำเป็นที่ต้องติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator System) มาใช้งานร่วมกับระบบ UPS เพื่อให้ศูนย์คอมพิวเตอร์มีความเสถียรภาพในระบบไฟฟ้า ที่สามารถรองรับจ่ายไฟฟ้า อย่างต่อเนื่องให้กับอุปกรณ์ IT เป็นระยะเวลานาน มากยิ่งขึ้น เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เพื่อสำรองกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หรือ DATA CENTER ในกรณีที่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าดับโดยมีการติดตั้งเครื่องสำรองไฟเพื่อสำรองกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในกรณีไฟฟ้าดับเพื่อให้อุปกรณ์ภายในห้อง DATA CENTER สามารถทำงานได้ตามปรกติ ระบบสำรองไฟ ควรมีระบบสำรองไฟทั้งแบบกระแสตรงและกระแสสลับ เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 • อุปกรณ์แต่ละชนิดทำงานต่างกัน การสำรองไฟนอกจากเพื่อให้สามารถทำการปิดระบบงานแล้วยังป้องกันไฟฟ้าแบบต่างๆ ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก
 • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ใช้ไฟฟ้าแตกต่างกัน และมีความสำคัญด้วยกันทั้งคู่ จึงจำเป็นต้องมีการสำรองที่แตกต่างกัน เช่นตู้สาขาโทรศัพท์ เครื่องแม่ข่าย และระบบเครือข่าย
 • ควรมีระบบสำรองอย่างน้อย สองชุด แบ่งเป็นชุดหลัก และชุดรอง เนื่องจากมีบางระบบที่ไม่สามารถหยุดการทำงานได้หรือหยุดให้น้อยที่สุด เช่นการลงทะเบียน หรือ ระบบที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชน หรือระดับบริหาร หรือระบบรักษาความปลอดภัย เช่นควบคุมประตู และกล้องวงจรปิด ระบบควรจะรองรับ การขยายระยะเวลาสำรอง โดยสามารถเพิ่มแบตเตอรี่ต่อพ่วงภายนอกได้ หรือทำงานโดยขยายขีดความสามารถได้ โดยการต่อพ่วง
 • การคำนวณจำนวนโหลด ต้องรองรับการขยายตัว แต่ไม่ต้องมาก เนื่องจากหากปรับเปลี่ยนเป็นระบบเสมือนแล้ว จะใช้ไฟลดลงจากปัจจุบัน เนื่องจากระบบงานเท่าเดิมหรือเพิ่มมากขึ้น แต่การใช้อุปกรณ์ มีความคุ้มค่ามากขึ้น จำนวนอุปกรณ์ต่อระบบจะลดลง ทำให้ใช้ไฟน้อยลง และอุปกรณ์ในปัจจุบันกินไฟน้อยกว่าอุปกรณ์ในอดีต

2. พื้นยก
เนื่องจากว่า ห้อง DATA CENTER มีระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น โดยเครื่องปรับอากาศชนิดนี้จะเป็นเครื่องปรับอากาศที่ มีการเป่าลมแอร์ออกมาจากด้านล่างของตัวเครื่อง จึงจำเป็นจะต้องมีงานระบบพื้นยกขึ้นมาเพื่อรองรับ และทำเป็นมาตรฐานสากลโดยมีการปรับสภาพพื้น เปลี่ยน raise floor เพื่อให้ได้มาตรฐาน มีความสูงขั้นต่ำ ตามเกณฑ์ที่กำหนด

3. เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น (Precision Air)
อุปกรณ์ IT ไม่เพียงแต่ต้องการระบบจ่ายไฟที่ต่อเนื่องเท่านั้น แต่ยังต้องการอยู่ในสถานที่ที่มีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงานของตัวเครื่อง ทั้งในส่วนของอุณหภูมิและความชื้นในห้องคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ก็เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแก่ระบบ IT และสามารถยืดอายุการทำงานของเครื่องได้อีกทั้งยังต้องสามารถรับการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ของศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ โดยทั่วไปอุปกรณ์ IT ส่วนใหญ่ต้องการอุณหภูมิที่ประมาณ 22°c + 1 °c และความชื้นสัมพัทธ์ 50% RH + 5% ซึ่งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน (Spilt type) ที่ใช้ตามบ้านทั่วไปนั้นสามารถควบคุมได้เพียงอุณหภูมิ แต่ก็ไม่ได้ตามที่อุปกรณ์ IT ต้องการ (อาจต้องใช้จำนวนหลายเครื่อง) และไม่สามารถควบคุมความชื้นได้ ทั้งยังไม่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิให้มีความแม่นยำได้ตามที่อุปกรณ์ต้องการ และยังไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานสากล จึงควรมีระบบปรับอากาศ ชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ (Precision Air Conditioner) รวมถึงการคำนึงถึงการไหลเวียนที่เหมาะสมของอากาศ โดยการติดตั้งพื้นยกสำเร็จรูป เพื่อที่จะบังคับและควบคุมทิศทาง ของระบบปรับอากาศ ควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นอัตโนมัติ ชนิดเป่าลมจากใต้พื้นยกได้ เนื่องจากการระบายความร้อนของอุปกรณ์ IT ที่ติดตั้งใน (Rack Server) นั้น ความร้อนในตู้ Rack Server จะถ่ายเทความร้อนจากด้านหน้าไปด้านหลังตู้ ซึ่งมีพัดลมระบายอากาศ อยู่ด้านหลังเครื่อง จึงมีความจำป็นที่ต้องการจัดวางอุปกรณ์ให้เหมาะสมถูกต้องตามหลักการไหลเวียนของอากาศ เช่นการจัดเป็นโซนร้อน (Hot Aisle) และโซนเย็น (Cold Aisle) เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ สูงสุดและประหยัดพลังงาน เหตุผลที่ต้องมีระบบปรับอากาศและควบคุมความชื้นภายในห้อง Data Center เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อควบคุมอากาศและความชื้นภายในห้อง เนื่องจาก อุปกรณ์และข้อมูลภายในห้อง Data Center มีมูลค่าสูงและมีความสำคัญมาก ซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ (เครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย) อายุการใช้งาน มีความสัมพันธ์กับความร้อน และความชื้น เพื่อป้องกันการเสียหายจึงต้องมีการควบคุมให้ได้มาตรฐาน
 • มีอุปกรณ์อย่างน้อย 2 ชุดสำหรับทำงานทดแทนกัน ตลอด 24 ชม โดยทำการสลับการทำงานอัตโนมัติ เพื่อยืดอายุการใช้งานระบบปรับอากาศและควบคุมความชื้น อีกทั้งการ ดูแล ยังสามารถทำได้โดยไม่ได้หยุดระบบ หรือหากเกิดการเสียหาย ยังสามารถทำงานทดแทนกันชั่วคราวได้
 • ระบบปรับอากาศและความชื้น ควรมีการคำนึงถึงอุณหภูมิภายในตู้อุปกรณ์ด้วย ต้องมีการออกแบบโดยคำนึงถึงการขยายตัว ของอุปกรณ์ในอนาคตด้วย

4. ระบบ ดับเพลิงอัตโนมัติ & ระบบแจ้งเตือนไฟไหม้
อัคคีภัยเป็นอีกสาเหตุสำคัญ ที่จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก แก่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ดั้งนั้นภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีมูลค่าของอุปกรณ์ และข้อมูล ที่ไม่สามารถที่จะประเมินได้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ โดยใช้ระบบตรวจจับควันไฟชนิดความไวสูง (Aspirating Smoke Detector) เทคโนโลยีในการใช้ Laser ในการตรวจจับความหนาแน่นของฝุ่นควันที่ถูกดูดเข้ามาในระบบ ซึ่งวิธีนี้จะเพิ่มความไว และความแม่นยำในการตรวจสอบควันไฟ และด้วยเทคโนโลยีของ Classifier ที่ทำงานแบบ real time ทำให้สามารถเก็บสถิติและแนวโน้มของกลุ่มควันได้ดี นอกจากนี้ยังสามารถเรียกข้อมูล ตามวัน, เวลา หรือ alarm ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นได้เพื่อที่จะแจ้งเตือนเหตุก่อนที่จะเกิดเพลิง ทำให้ผู้รับผิดชอบสามารถที่จะค้นหาต้นเหตุของการเกิดควันไฟ และเข้าไประงับเหตุได้อย่างทันท่วงที แต่หากเหตุเพลิงไหม้เกิดลุกลามจนไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้ว ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ก็จะทำหน้าที่ดับเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเวลาอันรวดเร็ว โดยไม่ทำให้อุปกรณ์ IT ที่อยู่ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ และผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตราย หรือเกิดความเสียหายขึ้น เมื่อเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นจนเกินความสามารถในการควบคุมได้แล้ว เพื่อจะระงับเหตุเพลิง ไหม้ที่เกิดขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ชีวิต และทรัพย์สินอย่างรวดเร็ว ระบบดับ เพลิงอัตโนมัติจึงมีความจำเป็นที่จะนำมาใช้เพื่อหยุดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนี้ โดยเฉพาะ ในศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือ พื้นที่ที่เก็บอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูง อยู่ สารดับเพลิงสะอาด (Clean agent) ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์เหล่านั้น พร้อมทั้งไม่เป็นอันตรายต่อ สภาพแวดล้อม สามารถทำงานเองได้โดยเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมสูง และความเสี่ยงต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะหยุดทำงานเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเมื่อสารดับเพลิงฉีดนั้นไม่มีความเสี่ยง ในขณะที่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถทำงานได้ตามปกติ

5. ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ
เนื่องจากภายในศูนย์คอมพิวเตอร์มีงานระบบเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะปฏิเสธเรื่องน้ำไม่ได้ สาเหตุที่จะเกิดน้ำ ก็อาจเกิดได้หลายกรณี เช่น การควบแน่นของอุณหภูมิ หรือการทำงานที่ผิดปกติ ของระบบเครื่องปรับอากาศ จึงมีความจำเป็นที่ต้องติดตั้ง งานระบบตรวจจับการรั่วซึมของน้ำ ซึ่งระบบนี้ ก็ยังสามารถที่จะบอกระยะเป็นเมตร ที่ตรวจจับได้ ซึ่งง่ายต่อการป้องกันและแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมทราบในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ น้ำรั่วซึมขึ้นโดยการทำงานของระบบตรวจจับน้ำรั่วซึมอัตโนมัติ นั้นทำได้โดยการเดินสาย ตรวจจับน้ำรั่วซึม โดยรอบบริเวณที่มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดน้ำรั่วซึมขึ้น โดยสายตรวจ จับนี้จะต่อเข้ากับตัวควบคุม หากมีการรั่วซึมของน้ำเกิดขึ้นที่สายตรวจจับ ตัวควบคุมจะแจ้ง เตือนให้ผู้ควบคุมทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขในทันที สามารถปรับตั้งการแจ้งเตือนได้ตามระดับความสำคัญของปัญหา และมีรูปแบบการแจ้งเตือนที่หลากหลายเช่น sms ,email ,call center

6. ระบบควบคุมประตูเปิดปิดอัตโนมัติ
ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหัวใจ และเป็นพื้นที่ ที่มีความสำคัญ ดังนั้น จึงต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย โดยที่ต้องกำหนดสิทธิ์ให้อนุญาตเฉพาะผู้ที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตก่อนเท่านั้น ที่สามารถเข้า ออกภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ จึงต้องติดตั้งระบบควบคุมการเข้า-ออก (Accessed Control System) ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ และระบบยังสามารถที่จะบันทึกเวลาการเข้าออก ของบุคคลนั้นๆด้วย และจะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เหตุผลที่ต้องมีระบบควบคุมการเข้าออก บันทึกข้อมูลภายในห้อง Data Center เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อควบคุมคนเข้าออก การเข้าทำงาน ไม่ว่าจะติดตั้งหรือ MA โดยสามารถควบคุมได้จากการสแกนลายนิ้วมือหรือบัตรทาบพร้อมรหัส
 • มีระบบ อินเตอร์คอม เพื่อสื่อสารระหว่างภายในและภายนอก ในกรณีต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่
 • ดูความเคลื่อนไหวภายในห้อง Data Center และสั่งปิด-เปิดประตูได้จากภายนอก ในกรณีมีการบุกรุกหรือมีการกระทำต้องสงสัย

7. กล้องวงจรปิด
กล้องวงจรปิด CCTV (Closed Circuit Television System) คือ ระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ถูกจับภาพโดยกล้องวงจรปิด ที่ได้ติดตั้งตามบริเวณต่างๆ มายังเครื่องบันทึก (DVR) และ ส่วนรับภาพดูภาพซึ่งเรียกว่า จอภาพ (Monitor) และบันทึกลงไปยังเครื่องบันทึก เป็นระบบสำหรับใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัย หรือ ใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ

8. ระบบ Monitoring System
ในส่วนของระบบงาน Monitoring System นั้นเป็นระบบงานหนึ่งที่จำเป็นต่อห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ เพราะว่าถ้า ห้อง ศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่มีเจ้าหน้าที่ นั่งประจำตลอด 24 ชั่วโมง ถ้าเกิดเหตุ ความเสียหายขึ้นภายในระบบงานหรือ ภายในห้อง ศูนย์คอมพิวเตอร์ เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยถ้าไม่มีการเฝ้าระวังและป้องกันก่อนปัญหาและความเสียหายจะเกิดขึ้นโดยงานระบบนี้ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของธุรกิจในปัจจุบัน ในการเพิ่มผลประโยชน์โดยรวมขององค์กร เมื่อระบบงานบริหารขององค์กรเกิดปัญหาอันเนื่องมาจากระบบสารสนเทศล้มเหลว ความเชื่อมั่นต่อองค์กรกำลังอยู่ในความเสี่ยง การให้บริการที่ล่าช้าติดขัดและไม่สะดวกสบาย จะเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งยวดในธุรกิจปัจจุบัน โดยการเตือนภัยสามารถทำได้ดังต่อไปนี้

 • อีเมลล์แจ้งเตือนเหตุ,แจ้งกำหนดการที่จดบันทึกไว้และบอกรายการที่ต้องตรวจสอบ
 • สามารถแนบภาพกราฟิกเพื่อการแสดงผลการเตือนภัยที่สมบูรณ์และแสดงสถานะของระบบ
 • สามารถแจ้งเหตุได้ครั้งเดียวหรือหลายครั้งเพื่อการรับรู้และตอบสนอง