Contact Sales: (+66) 2 941 3939

CCN-TECH Home - Services - Education

Education

ผลิตภัณฑ์และระบบที่บริษัทฯ มีจำหน่ายและให้บริการนั้น เป็นสินค้าในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต้องมีทักษะการใช้งานระดับสูง บริษัทจึงจัดให้มีบริการให้ความรู้ ฝึกอบรม และฝึกทักษะการใช้งาน โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ให้ความรู้และฝึกอบรม โดยใช้ชื่อว่า “Knowledge Solutions Center” เพื่อใช้เป็นศูนย์บริการให้ความรู้และฝึกอบรมผลิตภัณฑ์และระบบที่บริษัทจัดจำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็น Partner รายเดียวในประเทศไทยที่ทำสัญญาความร่วมมือกับ Fortinet Inc. เปิดบริการให้ความรู้และฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ Fortinet ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยชั้นนำของโลก มีเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Certified Trainer) ที่ได้รับการรับรอง จาก Fortinet Inc. อย่างถูกต้อง