Contact Sales: (+66) 2 941 3939

CCN-TECH Home - Services - Implementation & Installation

Implementation & Installation

บริษัทฯ มีการจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีความจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะในงานติดตั้งสูง เพื่อให้สินค้าและบริการต่างๆ สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าไม่เกิดปัญหาการใช้งานหลังจากติดตั้ง โดยบริษัทฯ มีทีมบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มากด้วยประสบการณ์ ได้รับการอบรม และมีใบรับรองความสามารถ (Certificate) ในการติดตั้งและดำเนินงาน จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ ให้บริการติดตั้งและดำเนินงาน พร้อมทั้งทดสอบระบบงานต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนระบบสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ