Contact Sales: (+66) 2 941 3939

CCN-TECH Home - Investor Relations - Shareholder Information

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น


1. การประชุมผู้ถือหุ้น


ปี รายละเอียด ดาวน์โหลด
2560   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2560   หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2559   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
2559   หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
2558   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
2558   หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
2557   รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)


ปี รายละเอียด ดาวน์โหลด
2559   แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559
2558   แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558
2557   แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557

3. รายงานประจำปี (แบบ 56-2)


ปี รายละเอียด ดาวน์โหลด
2559   รายงานประจำปี 2559
2558   รายงานประจำปี 2558
2557   รายงานประจำปี 2557