Contact Sales: (+66) 2 941 3939

CCN-TECH Home - Investor Relations - Major Shareholders

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28/03/2560

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.   นายวรพจน์ อำนวยพล 96,000,000 42.00%
2.   นายศุภจักร ไตรรัตโนภาส 18,400,000 8.00%
4.   นายวิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ 10,438,400 4.54%
3.   นายอภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์ 5,571,600 2.42%
5.   นายรุ่งโรจน์ ไกรศรีโพธิกุล 5,500,000 2.39%
6.   นายภูริชย์ โรหิตะชาติ 4,813,500 2.09%
7.   นายดลปวรรธก์ เทพไตรรัตน์ี 4,421,000 1.92%
8.   นายกิตติ ติกขปัญญกุล 4,286,200 1.86%
9.   นายชาตรี เดชะวลีกุล 3,605,600 1.57%
10.   นายอดิสร บุศราวงศ์ 3,259,100 1.42%