Contact Sales: (+66) 2 941 3939

CCN-TECH Home - Partners - VMware

VMware - Software

VMware คือผู้นำระดับโลกในเทคโนโลยีด้าน virtualization and cloud infrastructure, นำเสนอ solution ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากลูกค้า ว่าได้ช่วยเพิ่มความสามารถของ IT ขึ้นอย่างมาก โดยการลดความซับซ้อน, เพิ่มความยืดหยุ่น และความรวดเร็วในการใช้งานให้มากขึ้น VMware จะช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวผ่านความท้าทายและอุปสรรคทางธุรกิจต่างๆ โดยทาง VMware ใช้เทคโนโลยีCloud Computing อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ปกป้องดูแลการลงทุนของลูกค้าที่มีอยู่ และพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยและควบคุม ณ ปัจจุบันทาง VMware ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 250,000 ราย และพันธมิตรทางธุรกิจมากกว่า 25,000 ราย ซึ่งเล็งเห็นถึ โซลูชั่น Virtualization โดย VMware ที่จะช่วยให้องค์กรทุกขนาดลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความคล่องทางธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ

Virtualize Desktops and Applications for Improved Business Continuity
การใช้ Desktops ของ VMware นั้นรวดเร็ว และช่วยเพิ่มความต่อเนื่องทางธุรกิจ และสามารถใช้เทคโนโลยี disaster recoveryได้อีกด้วย ทั้งนี้ VMware ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน และการบริหารงานด้วย desktop และ application virtualization การMigrate และ upgrade 'Operating system' และ application โดยมี downtime ที่ต่ำ ลดความจำเป็นในการเก็บบันทึก reset และrecertify application ทั้งนี้ยังเพิ่มความสามารถในการรีดประสิทธิภาพอย่างยอดเยี่ยมจาก desktop ปัจจุบันของคุณอีกด้วย

Server & Datacenter Virtualization Products

Build a Flexible & Dynamic Datacenter via Virtualization
เปลี่ยน Datacenter ของคุณให้กลายเป็นโครงสร้างระบบ cloud ที่แสนคล่องแคล่วที่พรั่งพร้อมด้วยประสิทธิภาพ และ ความเสถียรในการที่จะสามารถทำให้ระบบในองค์กรของคุณทำงานได้อย่างดีเยี่ยม